CH Rossut Razzle

Rossut Duster By Nedlaw x UK CH Rossut Kerfuffle

D.O.B 11/10/2002

Ch Rossut Razzle PED CH Rossut Razzle